Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 roku, Nr. 63, poz. 587) oraz Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych – art. 10b ust. 7   (t. j. Dz. U. Nr 127 z 2011 roku, poz. 721, z późniejszymi zmianami).

Warsztat Terapii Zajęciowej jest jednostką organizacyjną Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach, ul. Jagiellońska 76. Przeznaczony jest dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności wobec których wskazano uczestnictwo w tego typu placówce w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Po gruntownym remoncie budynku przy ul. Słonecznej 9 sfinansowanym przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w dniu 16 listopada 1993 roku Warsztat rozpoczął swoją działalność.
Rehabilitacją społeczną i zawodowa objętych zostało 35 osób. Jest placówką pobytu dziennego.

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego oraz aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości.

Realizacja tych zadań odbywa się poprzez:

  • ogólne usprawnianie,
  • rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
  • przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej,
  • rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
  • rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej albo szkolenia zawodowego.

Zajęcia prowadzone są grupowo w pięciu pracowniach:

  • gospodarstwa domowego,
  • plastyczno-komputerowej,
  • rękodzieła artystycznego,
  • ogrodniczej,
  • stolarskiej.

W ramach rehabilitacji społecznej w pracowni umiejętności społecznych. Uczestnicy objęci są także zajęciami z fizjoterapii.

W warsztacie działa „Samorząd” uczestników. Zakres działań „Samorządu” ustalany jest każdorazowo po wyborach przez „Samorząd” pod nadzorem osoby prowadzącej zajęcia  w pracowni umiejętności społecznych.

Podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej integrują się ze środowiskiem lokalnym. Biorą udział w zawodach sportowych, festiwalach, konkursach plastycznych, wydarzeniach kulturalnych lokalnych i ogólnopolskich.
Prezentują swoje prace i wyroby na giełdach okolicznościowych. Są laureatami wielu nagród i wyróżnień.

Warsztat Terapii Zajęciowej współpracuje z instytucjami właściwymi dla swojej działalności: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, placówkami służby zdrowia, edukacji i kultury oraz urzędami, instytucjami i innymi warsztatami terapii zajęciowej z terenu województwa świętokrzyskiego i kraju.