Usługi wspomagające

Usługi wspomagające

Charakterystyka usług wspomagających

Celem zapewnienia w/w usług jest:

 • umożliwienie i angażowanie mieszkańców do udziału w terapii zajęciowej,
 • podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu,
 • umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
 • stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
 • motywowanie działań zmierzających do usamodzielnienia mieszkańca poprzez wykorzystanie indywidualnych możliwości,
 • pomoc usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy,
 • zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
 • finansowanie mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku,
 • zapewnienia innych usług i pomieszczeń służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców domu

Zakres przedmiotowy realizowanych zadań obejmuje:

 • świadczenie pracy socjalnej,
 • dostęp do kompleksowej opieki psychologicznej,
 • możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych w kaplicy Domu,
 • możliwość korzystania przez mieszkańców domu z punktu udostępniania książek,
 • organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych, dostęp do prasy,
 • sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca domu,
 • posiadanie pokoju gościnnego dla odwiedzającej rodziny,
 • okazywanie mieszkańcom zainteresowania ich problemami, udzielanie wsparcia, łagodzenie napięć i poczucia samotności,
 • udzielanie mieszkańcom pomocy w rozładowywaniu negatywnych emocji,
 • prowadzenie indywidualnych i grupowych ćwiczeń fizjoterapeutycznych,
 • wypełnianie czasu wolnego mieszkańcom poprzez udział w terapii zajęciowej,
 • podnoszenie sprawności psychofizycznej i aktywizowanie mieszkańców,
 • budzenie i rozwijanie u mieszkańców odczuć estetycznych, wrażliwości muzycznej oraz wyobraźni plastycznej,
 • pomoc w wykonywaniu lub wykonywanie higieny osobistej, ubieraniu, jedzeniu,
 • pomoc lub dokonywanie zakupów odzieży i obuwia,
 • pomoc w korzystaniu z świadczeń zdrowotnych

Terapia jest jedną z form usprawniania rehabilitacyjnego polegającą na dostosowaniu odpowiedniego zajęcia, czynności do możliwości psychofizycznych mieszkańca, jego stanu zdrowia, zainteresowań, potrzeb, chęci w formie indywidualnej lub grupowej. Wszystko po to by utrzymać, poprawić lub wypracować na nowo sprawność potrzebną do lepszego funkcjonowania w społeczeństwie. Terapia prowadzona jest w dwóch pracowniach ogólnie usprawniających i jednej specjalnie dedykowanej dla osób u których zdiagnozowano zaburzenie pamięci typu Alzheimer. Ponadto terapia prowadzona jest także w pokojach mieszkańców.

Spośród różnych metod i technik realizowanych w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach największą popularnością cieszą się:

W ramach ergoterapii proponowane są takie metody i techniki jak:

 • Dziewiarstwo ręczne: robótki na szydełku, na drutach
 • Krawiectwo: szycie rzeczy użytkowych, zabawkarstwo, reperowanie odzieży
 • Tkactwo: tkanie na ramach tkackich, wyplatanie makat, tkanie igłą gobelinową
 • Stolarstwo: wyrzynanie, docinanie, czyszczenie papierem ściernym, sklejanie
 • Hortikuloterapia – prace ogrodnicze np. sianie, sadzenie, plewienie
 • Filcowanie: na sucho, na mokro
 • Haftowanie
 • Nauka czynności życia codziennego (ADL)

W arteterapii wykorzystuje się takie metody jak:

 • Rysunek
 • Malarstwo
 • Rzeźba: w masach plastycznych, w drewnie, papieroplastyka, orgiami
 • Sztuki użytkowe: witraż, collage
 • Zdobnictwo i dekoratorstwo: technika de’coupage, florystyka, dekoracje
 • okolicznościowe
 • Muzykoterapia: muzykoterapia bierna czyli słuchanie muzyki aktywizującej,
 • relaksacyjnej, wyjazdy na koncerty do Filharmonii, muzykoterapia czynna czyli
 • aktywne muzykowanie
 • Biblioterapia: czytanie głośne fragmentów lub całości książki czy tekstu i rozmowa po
 • przeczytaniu, słuchanie tekstów biblioterapeutycznych aktywizujących bądź
 • relaksacyjnych, poradnictwo biblioteczne, poezjoterapia .
 • Filmoterapia
 • Teatroterapia

W zakresie socjoterapii proponowane są następujące metody:

 • Ludoterapia / zabawoterapia: zabawy manipulacyjne, tematyczne, konstrukcyjne,
 • dydaktyczne, ruchowe
 • Werboterapia

W zakresie terapii ruchem (czyli kinezyterapii): ćwiczenia manipulacyjne np. ćwiczenia chwytów, manipulowania przedmiotami o różnym ciężarze, wielkości, ćwiczenia rozwijające sprawność kończyn górnych, silwoterapia.