Mieszkania chronione

Mieszkania chronione

Do mieszkań chronionych kierowane są osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w codziennym życiu, ale nie wymagają usług   w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobową.

Mieszkania chronione zgodnie z przeznaczeniem zapewniają warunki  samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz integrację ze społecznością lokalną a zakres i wsparcie w nich są uzależnione od indywidualnych potrzeb i psychofizycznych możliwości osób kierowanych.

LINK

Kryteria kwalifikacji

Osobę za uprawnioną do ubiegania się o przyznanie mieszkania chronionego uznaje się wtedy, gdy spełnia następujące kryteria:

 1. Prowadzi  jednoosobowe lub dwuosobowe gospodarstwo domowe
 2. Ukończyła 60 rok życia
 3. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogą być umieszczone osoby przed 60 rokiem życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i trudne warunki mieszkaniowe
 4. Mają złożony wniosek o przyznanie lokalu z zasobów miasta

Zadania realizowane w mieszkaniach chronionych:

 1. Zapewnienie mieszkania osobom: starszym, niepełnosprawnym i w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Pomoc w sprawach związanych z funkcjonowaniem podczas zamieszkania i w środowisku w tym w postaci poradnictwa specjalistycznego i ważnych spraw bytowych.

Zasady przyjmowania mieszkań chronionych:

 1. Prawo pobytu w mieszkaniach chronionych mają jedynie osoby, które zostały wskazane przez Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta w Kielcach z listy osób oczekujących na przyznanie lokalu z zasobów miasta i którym świadczenie to zostało przyznane decyzją administracyjną
 2. Decyzję administracyjną o przyznaniu miejsca w mieszkaniu chronionym wydaje Kierownik właściwego Rejonu Opiekuńczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach na podstawie:
 • Pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o mieszkanie
 • Wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Zaświadczenia o dochodach osoby ubiegającej się o miejsce

Zasady użytkowania mieszkania chronionego:

 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest prawem niezbywalnym trwającym  do czasu istnienia przesłanek  o zamieszkaniu.
 2. Osoby skierowane do mieszkań chronionych są zobowiązane spełnić obowiązku meldunku po otrzymaniu decyzji administracyjnej o przydziale mieszkania
 3. Mieszkaniec nie może zameldować w mieszkaniu osób drugich spokrewnionych lub niespokrewnionych
 4. Mieszkania chronione nie mogą być udostępniane osobom do tego nieupoważnionym
 5. Mieszkanie chronione nie podlega sprzedaży na rzecz użytkownika

Zasady odpłatności:

 1. Pobyt w mieszkaniach chronionych jest odpłatny, jeśli  dochód osoby (rodziny) jest wyższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustęp 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r.
 2. Podstawą do ustalenia wysokości odpłatności, o której mowa w pkt. 1, stanowi bazowa stawka czynszu regulowanego za 1m² oraz miesięczny koszt utrzymania mieszkania ustalony Zarządzeniem Dyrektora instytucji prowadzącej  w którym szczegółowo opisany jest sposób naliczania odpłatności
 • Obecnie bazowa stawka czynszu wynosi – 4,50zł/ m²
 1. Opłaty związane z utrzymaniem mieszkania wnoszone są regularnie po dostarczeniu rachunków przez instytucje prowadzącą

Niniejszą treść  należy traktować łącznie z zapisami w dokumentacji, której komplet przekazany zostanie  po uzyskaniu skierowania do mieszkania chronionego.