Home » EDUKACYJNE

EDUKACYJNE

Charakterystyka usług edukacyjnych

Celem w/w usług jest:

 • nauka podstawowych oraz złożonych czynności dnia codziennego,
 • rozwój sprawności manualnej, percepcji dotykowej, słuchowej, wzrokowej, ćwiczenia chwytów manipulacyjnych,
 • ćwiczenie funkcji poznawczych (trening pamięci, koncentracji uwagi, funkcji wykonawczych, funkcji językowych, funkcji wzrokowo – przestrzennych, zdolności kalkulacyjnych, orientacji w czasie i przestrzeni, myślenia koncepcyjnego, inne),
 • promocja zdrowia w sensie utrzymania lub podtrzymania sprawności psychicznej i/lub fizycznej, edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych i samokontroli zdrowia, stymulowanie postawy funkcjonowania mieszkańców w środowisku społecznym (lokalnym),
 • edukacja w zakresie różnych technik terapii zajęciowej (ich wykonywania), nauka zasad ergonomii,
 • rozwój zainteresowań, rozwój intelektualny (bądź jego podtrzymanie),
 • podtrzymywanie i kształtowanie umiejętności ruchowych, muzycznych, teatralnych, literackich,
 • współpraca z różnymi placówkami edukacyjnymi, kulturalnymi, oświatowymi
 • kształtowanie postaw, zachowań dzieci, młodzieży, osób dorosłych wobec starszych, chorych, niepełnosprawnych, uwrażliwianie na potrzeby innych,
 • współpraca z wolontariatem („placówka przyjazna wolontariuszom”)
  wymiana doświadczeń międzypokoleniowych – integracja pokoleń, wspólne przedsięwzięcia osób młodych i starszych (np.
 • przedstawienie teatralne, spotkania okazjonalne, tematyczne, stworzenie wspólnego filmu),
 • praktyki, staże