Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Osoby chętne do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez WTZ mogą kontaktować się bezpośrednio z WTZ (nr tel. 413450165). Podania z prośbą o przyjęcie można składać w WTZ lub sekretariacie DPS, MOPR.

Kandydatów do uczestnictwa w warsztacie, głównie osoby niepełnosprawne intelektualnie, kwalifikuje Dyrektor DPS zgodnie
ze wskazaniami do terapii zajęciowej / do uczestnictwa w WTZ, zawartymi
w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ oraz w oparciu o opinię kierownika WTZ.

Do podania powinny być dołączone następujące dokumenty:

  • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (kserokopia, oryginał
    do wglądu)
  • Zaświadczenie o stanie zdrowia- w miarę możliwości oraz wyniki ostatnich badań, kserokopie kart szpitalnych, dotychczasowa dokumentacja medyczna
  • Ostatnie świadectwo szkolne (kserokopia, oryginał do wglądu)
  • Dotychczasowe opinie psychologa (o ile kandydat takie posiada)

Po złożeniu podania, WTZ zakłada KARTĘ INFORMACYJNĄ KANDYDATA NA UCZESTNIKA, którą kierownik/ psycholog WTZ wypełniają w oparciu o wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem i / lub opiekunem kandydata.

Jeżeli po wstępnej rozmowie kwalifikacyjnej zachodzą wątpliwości co do możliwości kandydata w przyszłej realizacji programu rehabilitacji społecznej
i zawodowej, przeprowadza się obserwacje kandydata w WTZ przez okres minimum 2 tygodni.

W przypadku gdy brak jest miejsc w WTZ bądź uczestnik nie kwalifikuje się do WTZ, wskazuje się mu inne placówki np. ŚDS

Główne kryteria stosowane przy przyjęciu uczestnika:

  • Ważność orzeczenia (wpis WTZ)
  • Rejon zamieszkania (pierwszeństwo mają kandydaci będący mieszkańcami powiatu grodzkiego Kielce)
  • Zdolność do samoobsługi i funkcjonowania w grupie
  • Kolejność złożenia podania