Home » AKTY PRAWNE

AKTY PRAWNE

Aktualne podstawy prawne w oparciu o które działa Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach:

1. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., t.j. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.);

2. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. t.j. (Dz.U. z 2017 r. poz. 882);

3. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  z dnia 27 sierpnia 1997 r. t.j. z dnia 14 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 2046) z późn. zm.;

4. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. t.j. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) ;

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej  z dnia 23 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 964) ze zmianami;

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej z dnia 25 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 587);

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych z dnia 14 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 305);

8. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego PS.II.9423.6.2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie wydania zezwolenia Prezydentowi Miasta Kielce na prowadzenie Domu na czas nieokreślony;

9. Statut Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach z dnia 16 maja 2013r. ze zm.;

10. Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach.