Home » TERAPIA ZAJĘCIOWA

TERAPIA ZAJĘCIOWA

Jest jedną z form usprawniania rehabilitacyjnego polegającą na dostosowaniu odpowiedniego zajęcia, czynności do możliwości psychofizycznych mieszkańca, jego stanu zdrowia, zainteresowań, potrzeb, chęci w formie indywidualnej lub grupowej. Wszystko po to by utrzymać, poprawić lub wypracować na nowo sprawność potrzebną do lepszego funkcjonowania w społeczeństwie. Terapia prowadzona jest w dwóch pracowniach ogólnie usprawniających i jednej specjalnie dedykowanej dla osób u których zdiagnozowano zaburzenie pamięci typu Alzheimer. Ponadto terapia prowadzona jest także w pokojach mieszkańców.

Spośród różnych metod i technik realizowanych w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach największą popularnością cieszą się:

W ramach ergoterapii:

 • Krawiectwo – szycie rzeczy użytkowych, zabawkarstwo
 • Tkactwo – tkanie igłą gobelinową, wyplatanie makiet
 • Stolarstwo – prace w drewnie: płaskorzeźby, rzeźby
 • Dziewiarstwo – szydełkowanie, robienie na drutach
 • Wikliniarstwo, koszykarstwo
 • Filcowanie na mokro i sucho
 • Haftowanie

W ramach arteterapii:

 • Rysunek
 • Malarstwo
 • Rzeźba – rzeźbienie w drewnie i masie plastycznej i papieroplastyka;
 • Sztuki użytkowe – witraż, collage;
 • Zdobnictwo i dekoratorstwo – florystyka, dekoracje okolicznościowe;
 • Muzykoterapia – techniki: słuchanie muzyki relaksacyjnej i aktywizującej, śpiew;
 • Biblioterapia – głośne czytanie fragmentów lub całości książki czy tekstu przez mieszkańców i rozmowa po przeczytaniu, słuchanie tekstów biblioterapeutycznych aktywizujących bądź relaksacyjnych, poezjoterapia

W zakresie socjoterapii możemy wyróżnić następujące metody:

 • Ludoterapia / zabawo terapia – techniki: zabawy manipulacyjne, zabawy tematyczne,
 • Terapia ruchem (kinezyterapia); techniki: ćwiczenia manipulacyjne, ćwiczenia
 • Rekreacja;techniki: terapia przez spacery po lesie,wieczorki taneczne,zabawy
 • Ćwiczenia rewalidacyjne, trening funkcji poznawczych , trening percepcji zabawy konstrukcyjne, zabawy i gry dydaktyczne, zabawy ruchowe rozwijające sprawność kończyn górnych i dolnych, trening orientacji w czasie i przestrzeni, rozrywki sportowe, nauka czynności życia codziennego i gry zespołowe, zwiedzanie galerii, muzeów, bywanie na wernisażach,uczestniczenie w występach artystycznych,sportowych wzrokowej, słuchowej , dotykowej, orientacji w czasie i przestrzeni, integracji sensoryczna
 • Nauka obsługi komputera i korzystania z internetu