Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach O domu Jak u nas zamieszkać Teatr Studio Magellana Kluby Aktualności Wydarzenia Przetargi Zaproszenia Terapia Galeria Zdjęć Opieka medyczna i rehabilitacja Warsztaty Terapii Zajęciowej Linki Linki Kontakt
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach
 
Kalendarium
Wrzesień 2019
Pn W Ś C Pt S N


1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30


Imieniny: Tomasza i Maurycego


Dodatkowe informacje
Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
72105014611000002353368786

Jesteś naszym 518760 gościem

 
O domu

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach, przy ul. Jagiellońskiej 76 działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami);
 2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111 poz. 535 z późniejszymi zmianami);
 3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami);
 4. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837);
 5. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkowego zezwolenia Prezydentowi Miasta Kielce na prowadzenie Domu;
 6. Statutu Domu nadanego uchwałą XLI/722/2013 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 7 lutego 2013 r.
 7. Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im.Jana Pawła II w Kielcach

 

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle chorych somatycznie. Ogólna liczba miejsc w DPS  od 4 grudnia 2014 r. wynosi 214. W części dla osób somatycznie chorych wydzielono dział dla osób chorych na chorobę Alzheimera. Dom zapewnia zamieszkanie w pokojach dwuosobowych i trzyosobowych z łazienkami. Większość pokoi posiada balkon. W każdym dziale znajduje się pokój dziennego pobytu, gabinet medycznej pomocy doraźnej, kuchenka pomocnicza.


Średnia wieku mieszkańców to około 74 lata. Najmłodszy ma 34 lata, a najstarszy liczy sobie 99 lat. Mieszka tu także liczna grupa osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w wieku do 45 lat.


Dom świadczy usługi:

 1. w zakresie potrzeb bytowych - miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości
 2. opiekuńcze - pomoc w załatwianiu spraw osobistych
 3. pielęgnacyjno - rehabilitacyjne - zapewnia zaopatrzenie w środki pomocnicze: pieluchomajtki, cewniki, worki
 4. wspomagające - umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, aktywizacja psycho- ruchowa, zaspakajanie potrzeb religijnych i kulturowych
 5. psychologiczne

Dom jest wyposażony w:

 • windy
 • gabinet fryzjerski
 • pralnię
 • stołówkę
 • klub z kawiarenką
 • ogród letni i ogród zimowy
 • pracownie terapii zajęciowej 
 • fizykoterapię, hydroterapię, salę rehabilitacji, siłownię
 • radiowęzeł
 • kiosk spożywczo - przemysłowy 
 • kaplicę, w której codziennie odbywa się Msza Święta
 • sale dziennego pobytu z telewizją
 • samochód służbowy

 

Dom podzielony jest na pięć działów. Mieszkańcy każdego działu są objęci opieką pielęgniarską, medyczną (opieka lekarza rodzinnego) oraz opieką socjalną.

 

Mieszkańcy są dowożeni samochodem na specjalistyczne konsultacje. Ponadto w przypadku nagłego zachorowania, pielęgniarki wzywają pogotowie ratunkowe. Usytuowanie domu w kompleksie wielu szpitali, umożliwia mieszkańcom szybką reakcję pogotowia ratunkowego w przypadku zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia.

 

Dyrekcja Domu duży nacisk kładzie na aktywizację mieszkańców poprzez proponowanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu.
W naszym Domu działa:
· Zespół teatralny „Studio Magellana"
· Klub literacki
· Klub turystyczno-fotograficzny
· Klub melomana
· Klub filmowy

 

W Domu odbywają się muzyczno - plastyczne relaksacyjne wieczory poetyckie mieszkańców i twórców z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wernisaże prac plastycznych domowych artystów.


Raz w tygodniu mieszkańcy wyjeżdżają na koncerty do Filharmonii Świętokrzyskiej. Organizowane są wycieczki do ciekawych miejsc naszego regionu, wyjścia do muzeów, teatru, kina, galerii, pielgrzymki i wycieczki.


W ramach cyklu „Znani i lubiani" zapraszamy do siebie ciekawe osoby. Gościli u nas między innymi: Laura Garcia Querol - Radca Kulturalny Ambasady Meksyku w Polsce, Bożena Targosz - była prezenterka „Panoramy" i „Teleexpressu", Artur Jaroń - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Kielcach, Rafał Olbiński - światowej sławy plakacista, ilustrator i grafik
Załączone pliki:
Jak u nas zamieszkać
Zdjęcie 2
Zdjęcie 1

O miejsce w Domu Pomocy Społecznej mogą ubiegać się osoby, które ze względu na podeszły wiek, sytuację życiową, stan zdrowia, wymagają całodobowej opieki osób drugich.


Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej (lub jej opiekuna prawnego), złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania,
lub ostatniego miejsca zameldowania.

 

 1. W przypadku, kiedy osoba starająca sie o miejsce w DPS, przebywa w szpitalu,
  należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym szpitala:

  - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
  Szczegółowe informacje na stronie: http://wszzkielce.pl/,
            - Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica
            Szczegółowe informacje: http://morawica.com.pl/stronaglowna.html,
 1. W przypadku, kiedy osoba starająca się o przyjęcie jest zameldowana poza gminą Kielce, powinna skontaktować się z pracownikiem socjalnym w ośrodku pomocy społecznej gminy, na terenie której  jest zameldowana na pobyt stały lub z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
  Szczegółowe informacje: http://www.pcpr.powiat.kielce.pl/.

 2. W przypadku, kiedy osoba starająca się o miejsce w DPS, jest zameldowana na terenie gminy Kielce, należy skontaktować się
  z pracownikiem socjalnym w swoim rejonie opiekuńczym.
  Kielce podzielone są na dziesięć rejonów opiekuńczych, którym podlegają poszczególne ulice. Szczegółowe informacje na temat rejonów opiekuńczych znajdują się na stronie: www.mopr.kielce.pl

Pracownik socjalny rejonu opiekuńczego lub ośrodka pomocy społecznej udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej i kompletuje potrzebne dokumenty (wniosek o umieszczenie w domu pomocy społecznej; wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej pobytem i stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; zaświadczenie lekarskie o potrzebie sprawowania całodobowej opieki nad osobą zainteresowana pobytem w domu pomocy społecznej; opinia ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się o miejsce; decyzja emerytalno - rentowa lub decyzja o przyznaniu zasiłku stałego; oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej, dochodu rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt; dokumentacja medyczna z aktualnymi wynikami badań: OB, morfologia, HBS, WR, prześwietlenie klatki piersiowej, EKG, mocz, kał).

 

W przypadku, gdy do DPS kierowana jest osoba na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji kierującej nie wymaga przedłożenia dokumentów.

Na podstawie w/w zgromadzonych dokumentów, organ gminy właściwej dla osoby ubiegającej się wydaje decyzję kierującą i decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w DPS.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są:

 • mieszkaniec domu - nie więcej niż 70% swojego dochodu (emerytury, renty, zasiłku)
 • małżonek, rodzina / - rodzice, dzieci, wnuki/ - wg umowy zawartej pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej ale tylko wtedy jeżeli: 
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej jej dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być· niższa niż 250%
   tego kryterium.
  • w przypadku osoby zamieszkałej w rodzinie posiadany dochód na osobę
   w rodzinie jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
   z tym, ze kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę
   w rodzinie (lub rodzina wyraża zgodę na dobrowolną alimentację w dowolnej wysokości na rzecz osoby zainteresowanej pobytem
   w domu pomocy społecznej)
 • gmina, z której osoba została skierowana - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej ,
  a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.


Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustalany jest przez Prezydenta Miasta i ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. Obecnie średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 3.157,00 zł.

 

Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, a w razie braku wolnych miejsc powiadamia osobę ubiegająca się o przyjęcie lub jej rodzinę o wpisaniu na listę oczekujących oraz podaje przewidywany termin oczekiwania. Osoba oczekująca otrzymuje informacje od pracowników socjalnych o terminie przyjęcia, o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania Domu, jest zapoznana z regulaminem i procedurami.

 

Bliższych informacji udzielą Państwu pracownicy socjalni Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach pod numerem telefonu: 41/36-76-319 wew. 262 lub 222.

 

Historia Domu

Na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, problemy ludzi starzejących się, schorowanych, samotnych i niedołężnych przybrały duże rozmiary w skali problemów społecznych. Problemy te wynikały ze zmian w kształcie rodziny i w strukturze demograficznej ludności Polski. Istniejące już wtedy domy pomocy społecznej w Kielcach, dysponowały zbyt małą ilością miejsc wobec istniejących potrzeb społecznych. Budowa dużego domu pomocy społecznej przy ul. Jagiellońskiej w Kielcach, była reakcją władz miejskich na rosnące zainteresowanie osób starszych usługami opiekuńczo - pielęgnacyjnymi.

 

Pierwsze wzmianki o rozpoczęciu budowy Państwowego Domu Pomocy dla Dorosłych pochodzą z informacji zamieszczonej w „Słowie Ludu" z dnia 12 czerwca 1974 r. Nowy dom budowano głównie z myślą o umieszczeniu w nim osób zasłużonych, dlatego do dziś mieszkańcy Kielc nazywają go „Domem Zbowidowca" lub „Kombatanta". W Domu „Zbowidowca" w Kielcach planowano docelowo pomieścić 360 osób. Chociaż władze regionalne zakładały, że dom będzie największym i najnowocześniejszym domem w Polsce, z góry było wiadomo, że w/w ilość miejsc nie zaspokoi potrzeb społecznych w tym zakresie.

 

Pierwotnie zaprojektowano budynki dwupiętrowe. Na wniosek Komitetu Wojewódzkiego PZPR nadbudowano trzecie piętro bocznego skrzydła budynku. Projektantem domu pomocy społecznej był architekt mgr inż. Marian Tamborowski, zatrudniony w „MIASTOPROJEKCIE". Wykonawcą było Kieleckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego, wspomagane pracą społeczną młodzieży ze szkół budowlanych i Międzynarodowego Obozu Pracy. Kierował budową Mieczyslaw Krawiec.

 

W styczniu 1978 r. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego wydał pierwsze decyzje kierujące. Otrzymali je: małżeństwo Maria i Józef Kotlarzowie, Józef Brudek, Leokadia i Jan Kała, Maria Kosińska, Ludwika Mastalerz, Genowefa i Kazimierz Nowak, Franciszek Pańczyk, Irena Raumiagi, Halina i Janusz Ślascy.

 

Uroczystość otwarcia domu odbyła się 28 lutego 1978 r. Pierwszym mianowanym dyrektorem placówki był Stanisław Błaszkiewicz.

 

W Domu zawiązało się terenowe koło ZBOWID. Na czele pięćdziesięcioosobowej grupy kombatantów stanęła Halina Brede, emerytowana nauczycielka.

 

W domu zamieszkało 120 osób, chociaż na początku planowano zasiedlić 240 miejsc. Powodem zakwaterowania tylko części chętnych osób stał się fakt, że władze część Domu przeznaczyły na hotel dla studentów Akademii Medycznej z Krakowa, którzy ostatecznie opuścili dom w 1984 r.

 

Urzędem nadzorującym działalność domu był pierwotnie Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, potem Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej, a obecnie Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego. Dom od 1999 r. jest wyodrębnioną samorządową jednostką budżetową podlegającą Prezydentowi Miasta Kielc. Przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych.

 

Na wniosek mieszkańców Domu, dnia 14 maja 2005 r. Rada Miasta Kielc nadała Domowi imię - Ojca Świętego, Jana Pawła II.

 

W połowie 2006 r. decyzją Rady Miasta Kielc przeniesiono mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego i powołano Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II i Filię im. prof. Antoniego Kępińskiego. Po półtora roku Rada Miasta zmieniła decyzję rozdzielając domy na dwie niezależne samorządowe jednostki budżetowe. Od 26 września 2012 r limit miejsc w DPS im. Jana Pawła II wynosi 256 osób.

 


W okresie trzydziestu lat działalności Domem zarządzały następujące osoby:

 1. Stanislaw Błaszkiewicz (1978 r. - 1982 r.)
 2. Andrzej Ordysiński (1982 r. - 1991 r.)
 3. Marek Łochowski (1991 r. - 1996 r.)
 4. Krzysztof Kaminski (1996 r. - 2004 r.)
 5. Anna Śleźnik (2004 r. - 2010 r.)
 6. Piotr Piwowarczyk (od 2010 r.)

 

 

Copyrights © 2019 Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach