Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach O domu Jak u nas zamieszkać Teatr Studio Magellana Kluby Aktualności Wydarzenia Przetargi Zaproszenia Terapia Galeria Zdjęć Opieka medyczna i rehabilitacja Warsztaty Terapii Zajęciowej Linki Linki Kontakt
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach
 
Kalendarium
Wrzesień 2019
Pn W Ś C Pt S N


1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30


Imieniny: Tomasza i Maurycego


Dodatkowe informacje
Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
72105014611000002353368786

Jesteś naszym 518751 gościem

 
Jak u nas zamieszkać
Zdjęcie 2
Zdjęcie 1

O miejsce w Domu Pomocy Społecznej mogą ubiegać się osoby, które ze względu na podeszły wiek, sytuację życiową, stan zdrowia, wymagają całodobowej opieki osób drugich.


Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej (lub jej opiekuna prawnego), złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania,
lub ostatniego miejsca zameldowania.

 

 1. W przypadku, kiedy osoba starająca sie o miejsce w DPS, przebywa w szpitalu,
  należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym szpitala:

  - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
  Szczegółowe informacje na stronie: http://wszzkielce.pl/,
            - Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica
            Szczegółowe informacje: http://morawica.com.pl/stronaglowna.html,
 1. W przypadku, kiedy osoba starająca się o przyjęcie jest zameldowana poza gminą Kielce, powinna skontaktować się z pracownikiem socjalnym w ośrodku pomocy społecznej gminy, na terenie której  jest zameldowana na pobyt stały lub z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
  Szczegółowe informacje: http://www.pcpr.powiat.kielce.pl/.

 2. W przypadku, kiedy osoba starająca się o miejsce w DPS, jest zameldowana na terenie gminy Kielce, należy skontaktować się
  z pracownikiem socjalnym w swoim rejonie opiekuńczym.
  Kielce podzielone są na dziesięć rejonów opiekuńczych, którym podlegają poszczególne ulice. Szczegółowe informacje na temat rejonów opiekuńczych znajdują się na stronie: www.mopr.kielce.pl

Pracownik socjalny rejonu opiekuńczego lub ośrodka pomocy społecznej udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej i kompletuje potrzebne dokumenty (wniosek o umieszczenie w domu pomocy społecznej; wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej pobytem i stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; zaświadczenie lekarskie o potrzebie sprawowania całodobowej opieki nad osobą zainteresowana pobytem w domu pomocy społecznej; opinia ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się o miejsce; decyzja emerytalno - rentowa lub decyzja o przyznaniu zasiłku stałego; oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej, dochodu rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt; dokumentacja medyczna z aktualnymi wynikami badań: OB, morfologia, HBS, WR, prześwietlenie klatki piersiowej, EKG, mocz, kał).

 

W przypadku, gdy do DPS kierowana jest osoba na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji kierującej nie wymaga przedłożenia dokumentów.

Na podstawie w/w zgromadzonych dokumentów, organ gminy właściwej dla osoby ubiegającej się wydaje decyzję kierującą i decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w DPS.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są:

 • mieszkaniec domu - nie więcej niż 70% swojego dochodu (emerytury, renty, zasiłku)
 • małżonek, rodzina / - rodzice, dzieci, wnuki/ - wg umowy zawartej pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej ale tylko wtedy jeżeli: 
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej jej dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być· niższa niż 250%
   tego kryterium.
  • w przypadku osoby zamieszkałej w rodzinie posiadany dochód na osobę
   w rodzinie jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
   z tym, ze kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę
   w rodzinie (lub rodzina wyraża zgodę na dobrowolną alimentację w dowolnej wysokości na rzecz osoby zainteresowanej pobytem
   w domu pomocy społecznej)
 • gmina, z której osoba została skierowana - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej ,
  a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.


Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustalany jest przez Prezydenta Miasta i ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. Obecnie średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 3.157,00 zł.

 

Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, a w razie braku wolnych miejsc powiadamia osobę ubiegająca się o przyjęcie lub jej rodzinę o wpisaniu na listę oczekujących oraz podaje przewidywany termin oczekiwania. Osoba oczekująca otrzymuje informacje od pracowników socjalnych o terminie przyjęcia, o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania Domu, jest zapoznana z regulaminem i procedurami.

 

Bliższych informacji udzielą Państwu pracownicy socjalni Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach pod numerem telefonu: 41/36-76-319 wew. 262 lub 222.

 

Copyrights © 2019 Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach