Home » LOKALE AKTYWIZUJĄCE

LOKALE AKTYWIZUJĄCE

Dnia 9 września 2014 r. o godzinie 10:00 odbyło się uroczyste otwarcie Lokali Aktywizujących w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach.

wstęga

Lokale Aktywizujące powstały w ramach projektu Gminy Kielce pn. „Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach.” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach w terminie od 21.06.2013 r. do 30.09. 2015 r., który opiera się na wcześniejszych znakomicie sprawdzających się doświadczeniach samorządu Kielc, powielając ideę budowania mieszkań chronionych.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 788 937,35 złotych. Informacje o tym wydarzeniu zamieszczone w lokalnych mediach:

 

ch_big

pl_big

Pieniądze na utworzenie Lokali w 85 % Gmina pozyskała ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Brakujące 15% to wkład miasta. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Jego celem jest zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej. Zakres wsparcia projektu dotyczy dwóch komponentów:

a) Komponent I – poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej przez realizację programów naprawczych, w tym inwestycji, a także zadań związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia i sprzętu. Podstawowym celem tego komponentu jest poprawa, jakości usług świadczonych mieszkańcom domów pomocy społecznej poprzez rozszerzenie wachlarza świadczonych usług.

b) Komponent II – podnoszenie kwalifikacji personelu domów pomocy społecznej pracującego bezpośrednio z ich mieszkańcami.

W ramach Komponentu I na IV-tej kondygnacji (III piętro), powstało 20 lokali aktywizujących dla 30 osób starszych i niepełnosprawnych, które będą w stanie samodzielnie funkcjonować. Przy lokalach aktywizujących powstała zmodernizowana sala do terapii zajęciowej, gdzie terapeuci będą prowadzić zajęcia, których celem będzie jak najdłuższe utrzymanie, zachowanie lub przywrócenie sprawności narządu ruchu, zwiększenie ogólnej sprawności, a także usamodzielnienie chorego i przystosowanie go do życia w warunkach, jakie powstały w związku z niepełnosprawnością. Przyjazna przestrzeń została stworzona dla osób starszych i niepełnosprawnych o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności. Szereg innowacyjnych rozwiązań usprawni funkcjonowanie takich osób, między innymi szerokość korytarzy, która pozwala na swobodne poruszanie się i wykonywanie manewrów osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Pod kątem osób niewidomych i niedowidzących jest zaprojektowany układ posadzek na korytarzu głównym, jasno i czytelnie wytyczający główne ciągi komunikacyjne poprzez zastosowanie specjalnych ścieżek dotykowych. Na ścianach znajdują się pochwyty, aby zapewnić możliwość podtrzymania sie dla osób z trudnościami w poruszaniu się.

lokale_akt

We wszystkich mieszkaniach zastosowano rozwiązania uniwersalne dostosowujące je na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych. Są to przede wszystkim uchwyty w łazienkach przy prysznicach, umywalkach i wc, osłony na grzejnikach, płytki antypoślizgowe z czytelnym wypukłym wzorem w łazienkach, baterie bezdotykowe przy zlewach, światło w strefie wejściowej i łazienkowej sprzężone z czujnikiem ruchu oraz dzwonki przyzywowe w każdym z lokali. W ramach Komponentu II zostały przeszkolone 52 osoby, pracujące bezpośrednio z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej. Kierunki kształcenia były zgodne z profilem świadczonej opieki ze względu na rodzaj dysfunkcji domowników. 30 szkoleń oraz studia podyplomowe dla pracowników merytorycznych i medycznych mają znaczący wpływ na zaspokojenie potrzeb obecnych podopiecznych oraz tych którzy zamieszkają w nowoutworzonych lokalach aktywizujących.

Działania szkoleniowe są również niezbędne do podniesienia jakości usług terapii zajęciowej. Dzięki nim możliwe będzie zastosowanie nowatorskich metod terapii zajęciowej, wyrównane zostaną różnice w standaryzacji terapii w krajach UE, wzmocniona zostanie podmiotowość i aktywność życiowa osób niepełnosprawnych i starszych. Dzięki zdobytej wiedzy i nowym wiadomościom z zakresu terapii zajęciowej efektywniej zostanie wykorzystana istniejąca baza materiałowa. Podniesienie jakości świadczonych usług, mających na celu utrzymanie, wyrobienie lub podniesienie sprawności psychofizycznej osób niepełnosprawnych, chorych i starszych umożliwi jak najlepsze i jak najdłuższe samodzielne funkcjonowanie tych osób oraz prowadzenie przez nich gospodarstw domowych. Będzie to również formą wyjścia naprzeciw alienacji, wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i starszych. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz: Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba, Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski, Senator RP Krzysztof Słoń, Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, Dyrekcja Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz inni goście. Lokale poświęcił Prezes Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie ks. Andrzej Drapała.

LOKALE - GALERIA ZDJĘĆ

LOKALE - GALERIA ZDJĘĆ

Powiększ czcionkę
Contrast